PROVERBIO SALENTINO DEL GIORNO
Lu maritu senza l’affettu è ccomu la casa senza lu tettu.
Marito senza affetto è come casa senza tetto.